ANUNȚ ÎN ATENȚIA TUTUROR CONTRIBUABILILOR

Postat de Buhusi la Vin, 01/01/2016 - 18:07
Categorie

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI
SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE
Nr. 37426 din 28.12.2015

ANUNȚ ÎN ATENȚIA TUTUROR CONTRIBUABILILOR
(PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE)

1. În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 aveţi obligaţia să depuneţi la sediul Primăriei orașului Buhuși – Serviciul Impozite și Taxe declaraţii privind bunurile mobile şi imobile (rezidenţiale, nerezidențiale şi mixte) însoţite de documentele justificative (titlu de proprietate, contract de vânzare-cumpărare, certificate de moştenitor, schițe privind delimitarea corpului de proprietate = documentații cadastrale, etc.) până la data de 31 martie 2016.
2. Plata impozitelor și taxelor locale se va efectua după depunerea declarațiilor prevăzute la pct. 1 din anunț.
3. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 si 469 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie 2015 și care sunt depuse la Serviciul Impozite și Taxe, pana la data de 31 martie 2016 inclusiv.
4. Vă informăm că începând cu data de 01.01.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 165. alin.(2) din Codul de Procedură Fiscală (Legea 207/2015), contribuabilii nu vor mai putea achita obligațiile de plată (impozit pe teren, impozit pe clădiri, impozit pe mijloace de transport, taxă salubrizare, etc.) până nu vor achita integral amenzile.
NOTĂ:
 Clădirile rezidențiale sunt clădiri folosite pentru locuit, alcătuite din una sau mai multe camere, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii și care nu sunt folosite pentru desfășurarea unor activități economice.
 Clădirele nerezidenţiale sunt clădirele care nu sunt rezidenţiale.
 Clădirile cu destinație mixtă sunt compuse din suprafețele folosite în scop rezidențial și suprafețele folosite în scop nerezidențial.

PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUȘI
SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE
Nr. 37427 din 28.12.2015

FACILITĂȚI FISCALE
ÎN ATENȚIA TUTUROR CONTRIBUABILILOR
( PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE)

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/10.12.2015 s-a aprobat acordarea unor facilități fiscale, respectiv anularea în cotă de 70% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015 inclusiv, cu condiţia achitării integrale a obligaţiilor de plată până la data de 31 martie 2016, pentru contribuabilii (persoane fizice și juridice) care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 achită integral, până la data de 31 martie 2016, toate obligaţiile de plată restante la data de 30 septembrie 2015, inclusiv amenzile contravenționale;
 depun cereri de anulare a accesoriilor (majorărilor) aferente obligaţiilor principale până la data de 31 martie 2016.
Intervalul de aplicare a facilităților de plată - începând cu data 10.12.2015 până la data de 31.03.2016 inclusiv:

footernotes