Anunt promovare in grad profesional

Postat de Buhusi la Joi, 29/01/2015 - 21:48
Categorie

În conformitate cu prevederile art.125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare precum și a prevederilor art.64 şi art.65 din Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioarevă informăm cu privire la demararea procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut.

În baza celor de mai sus propunem derularea procedurii de organizare a examenului de promovare în grad profesional în data de 23.02.2015 ora 10:00 proba scrisă şi în data de 25.02.2015 ora 10:00 proba de interviu la sediul Primăriei Oraşului Buhusi, Strada Republicii, nr.5, tel/fax: 0234/261220, int.121.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului sau concursului de promovare şi conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din
ultimii 2 ani;
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3. la H.G. nr.611/2008

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.