Proiect de hotărîre Nr: 42 / 20 Martie 2017 privind aprobarea ,,Caietului de sarcini”

Postat de Buhusi la Mie, 22/03/2017 - 21:40

– Anexa, în scopul închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafaţă totală de 15,00 mp, având nr.cadastral 63610, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai (față sediu NextGen), în vederea amplasării unui modul pentru desfășurarea activității de: reparare a echipamentelor de comunicații

Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Caiet de sarcini nr.11168/13.03.2017 al Serv. Urbanism;
- Raportul de specialitate nr.11169/13.03.2017 al Serv. Urbanism;
- Expunerea de motive nr.11170/13.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
- Prevederile H.C.L nr.33/23.02.2017 - privind însuşirea documentaţiei cadastrale nr. 63610, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 8143/16.02.2017, a bunului imobil - teren intravilan în suprafaţă totală de 15,00 mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai,(față sediu NextGen) și aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare, în vederea amplasării unui modul pentru desfășurarea activității de: reparare a echipamentelor de comunicații ;
- Prevederile art.3, alin.4 și art.14 din Legea nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică- modificată şi completată;
- Anexa nr.14 din H.C.L nr.181/20.12.2016 privind aprobarea impozitelor, taxelor locale şi a amenzilor prevăzute de Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, a taxelor extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, a taxelor de timbru prevăzute de O.U.G. nr.80/2013, modificată prin Legea nr. 138/15.10.2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, O.G. nr. 2/12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificarile și completările ulterioare şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2017;
- Prevederile Cap.II, secțiunea I, art.5, art.21 – Închirierea directă, alin.1, lit.b, lit.d, alin.3, alin.4, alin.5, secțiunea 4 - C. Procedura de închiriere directă – art.26-29, art.40-48 din H.C.L nr.48/2009 – privind ,,Metodologia de organizare și desfășurare a licitației publice deschise pentru închirierea unor terenuri, spații comerciale și a terenurilor aferente, aparținând domeniului public și privat al localității”;
- prevederile art.1, alin.4-7, art.10-13, art.23, art.27 din Legea nr.7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
- Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale - cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.552, art.554, art.602-603, art.858-863, art.1777-1787, art.1809, art.1816-1822 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
- Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Buhuşi;
- În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. c, alin.5 lit.a şi lit.c, alin.9, art.45, alin.1, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit.b,art.120 şi art.123, alin.1 şi alin.2 din Legea Nr.215/2001 a administrației publice locale –republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se supune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, aprobarea ,,Caietului de sarcini” în scopul închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare, a terenului în suprafaţă totală de 15,00 mp, având nr. cadastral 63610, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai (față sediu NextGen), în vederea amplasării unui modul pentru desfășurarea activității de: reparare a echipamentelor de comunicații, conform Anexei, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.3. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA