Proiect de hotărîre Nr: 45 / 20 Martie 2017

Postat de Buhusi la Joi, 23/03/2017 - 21:46

Proiect de hotărîre Nr: 45 / 20 Martie 2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat şi concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a terenului – Lot 15, având nr.cadastral 61814 și înregistrat sub nr.35217/17.10.2016, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși) , în vederea construirii unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme
Consiliul Local Buhuşi, jud.Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Adresa nr. 8988/24.02.2017 a subscrisei SC Prototip G Auto SRL, cu sediul în com. Blăgești, jud.Bacău, prin care solicită concesionarea terenului – Lot 15, având nr.cadastral 61814 și înregistrat sub nr.35217/17.10.2016, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși) , în vederea construirii unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme ;
- Documentaţia cadastrală nr.61814 înregistrată sub nr.35217/17.10.2016-executată de dl. Darie Neculai, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
- Studiul de oportunitate nr. 10862/09.03.2017 al Serviciului Urbanism ;
- Caietul de sarcini nr. 10863/09.03.2017 al Serviciului Urbanism ;
- Raportul de specialitate nr. 10864/09.03.2017 al Serviciului Urbanism ;
- Expunerea de motive nr. 10865/09.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
- Prevederile H.C.L nr.138/31.10.2016 - privind însușirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară,precum și a documentațiilor de evaluare, a bunurilor imobile(terenuri și clădiri), situate în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), obținute prin Hotărârea de Guvern nr.340/21.04.2005;
- Prevederile Legii Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
- Prevederile art.13;16;17;20;21 din Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale - cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.858 – 862, art.871 – 873 din Noul Cod Civil;
- Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare - republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
- În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.a, art.45, art.48, alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată şi modificată ;

SE PROPUNE:

Art.1. Se supune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi, trecerea din domeniul public în domeniul privat, a terenului – Lot 15, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), conform Documentației cadastrale nr. 61814 înregistrată sub nr.35217/17.10.2016 - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se supune spre aprobare Consiliului Local Buhuşi, concesionarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului – Lot 15, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), conform Documentației cadastrale nr. 61814 înregistrată sub nr.35217/17.10.2016 , având drept destinaţie construirea unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme - după cum urmează:
Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși) – Lot 15.
Suprafaţă totală – 10.369,00 mp
Durata concesionării - 25 ani.
Destinaţia terenului – construirea unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme
Taxa minimă de concesionare calculată - 12.500,00 lei/an
Taxa minimă de concesionare stabilită de CLB - ------- lei/an
Valoarea minimă a construcţiei - 3.000.000,00 lei
Art.3. Se supune spre aprobare Consiliului Local Buhuşi, „Studiul de oportunitate” şi „Caietul de sarcini” în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului – Lot 15, în suprafaţă totală de 10.369,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, Str. Libertății, nr.36(Platforma industrială Buhuși), conform Documentației cadastrale nr. 61814 înregistrată sub nr.35217/17.10.2016 , având drept destinaţie construirea unei hale de producție matrițe pentru industria constructoare de autoturisme , conform Anexelor nr. 2-3, părţi integrante din prezentul proiect de hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA