Proiect de hotărîre Nr: 50 / 24 Martie 2017

Postat de Buhusi la Vin, 24/03/2017 - 21:54

privind solicitarea adresată ministrului educației națioanale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului Școala nr.6 Marginea, orașul Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
 Raportul nr. 12625/24.03.2017 al Compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr. 12626/24.03.2017 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Prevederile art.112, alin.6 din Legea educației națională nr.1/2011;
 Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
 Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Buhuşi;
 în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. 3, art.45, alin.3, art.48, alin.2 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

SE PROPUNE :

Art.1. Se aprobă solicitarea ministrului educației naționale pentru emiterea avizului conform, în vederea schimbării destinației imobilului Școala nr.6 Marginea, oraș Buhusi, județul Bacău, având datele de identificare în anexa - parte integrantă din prezenul proiect de hotărâre.
Art.2. Serviciul Urbanism va proceda la elaborarea Notei justificative ce va fi înaintată împreună cu prezenta hotarâre, ministrului educației naționale.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004–legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Educației Națională, Primarului oraşului Buhuşi, Serviciului de urbanism, Serviciului Contabilitate şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legi.
INIŢIATOR ,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI,
VASILE ZAHARIA