Proiect de hotărîre Nr: 70 / 1 August 2016 pentru modificarea și completarea art.2 la HCL nr.14/01.02.2016 - privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Postat de Buhusi la Mie, 03/08/2016 - 11:11

Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău din 3254/25.07.2016, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr.26504/26.07.2016;
- raportul nr. 26504/28 .07.2016 al Comp. Protecția Mediului;
- expunerea de motive a Primarului orașului Buhuși nr.27046/01.08.2016;
- HCL nr.14/01.02.2016 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”;
- Sentința civilă nr.505/21.06.2016 a Judecătoriei Buhuși prin care validează pe dl Vasile Zaharia ca Primar al orașului Buhuși;
- În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Buhuşi nr.53/30.04.2009 privind aprobarea participării oraşului Buhuşi din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, precum şi ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ;
- Legea nr.195/2006 - Legea-cadru a descentralizării;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuși;
- În temeiul art.11, art.12, art.17, art.36, alin.2, lit.d, lit.e, alin.6, lit.a, pct.11 şi alin.7, lit.c, art.37, art. 45, alin.2 şi ale art.115 alin.2 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.2 la HCL nr.14/01.02.2016 - privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, după cum urmează:
,,Se mandatează dl. Vasile Zaharia - Primarul oraşului Buhuşi, având calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre, precum şi după cum urmează
- Pentru Judeţul Bacău - 400 000 lei;
- Pentru localităţile de rangul I - Mun. Bacău – 300 000 lei;
- Pentru localităţile de rangul II – Mun. Oneşti – 30 000 lei;
- Pentru localităţile de rangul III - 15 000 lei;
- Pentru Orașele Comănești, Buhusi si Targu Ocna – 10 000 lei
- Pentru Orașul Slănic Moldova-3 000 lei
- Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 1 000 lei;
- Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 2 000 lei;
- Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 2 500 lei;
- Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 3 500 lei.
Localităţile de rangul III referite mai sus sunt: Mun. Moinești si Oraşul Darmanesti
In cazul în care din motive obiective, Primarul unitatii administrativ-teritoriale, nu poate participa la lucrarile sedintelor AGA ADIS Bacau, acesta va fi inlocuit de dl.Gheorghe Daniel Rezmireș, avand functia de Viceprimar al UAT Buhuși si calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate la art.1 și 2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate,va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI
VASILE ZAHARIA

Sursa
primariabuhusi.ro