Proiect de hotărîre Nr: 72 / 1 August 2016 privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice de salubrizare în orașul Buhuși

Postat de Buhusi la Mie, 03/08/2016 - 11:41

Proiect de hotărîre Nr: 72 / 1 August 2016

privind aprobarea Caietelor de sarcini pentru activitățile specifice de salubrizare în orașul Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:
- Raportul nr. 26280/22.07.2016 al Comp. Protecția Mediului ;
- Expunerea de motive nr. 27004/01.08.2016 a Primarului orașului Buhuși;
- Prevederile Contractului de delegare a serviciului de salubritate nr. 5367/12.02.2009 încheiat între Consiliul Local Buhuşi şi operatorul SC GYNDANY IMPEX SRL Buhuşi, modificat şi completat prin Actul Adiţionale nr.1-7;
- Prevederile Cap.II, Secțiunea 1, art.7, lit.(i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată prin Legea Nr. 313/2015
- Prevederile art.6, alin.(1), lit.(h)și (i) şi art.12, alin(3) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 224/2008;
- prevederile prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice Nr. 111/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilităţi Publice Nr. 82 / 2015- privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
- Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
- În temeiul prevederilor art.10, art.36, alin 2,lit.b,d, alin.4, lit.f, alin.6,lit.a pct.14,art.45, art.48 alin.2 şi art.115 lit.b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată şi modificată;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aprobă ,, Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenite din activităţi comerciale, din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori”, conform anexei nr. 1 - parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă ,,Caietul de sarcini pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora”, conform anexei nr. 2 - parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.3. Se propune spre aprobarea Consiliului Local Buhuşi ,,”Caietul de sarrcini pentru activitatea de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice în orașul Buhuși ”, conform anexei nr. 3 - parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea de Consiliul Local nr.5/28.01.2008.
Art.5. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
Art.6. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuşi, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI BUHUȘI
VASILE ZAHARIA

Sursa
primariabuhusi.ro