Proiect de hotărîre Nr: 74 / 2 August 2016 privind amplasarea ,,Bâlciului anual” în zona centrală o orașului Buhuși în perioada 10-15 septembrie 2016, precum şi stabilirea tarifelor ce se vor practica pentru ocuparea suprafeţelor de teren în acest scop

Postat de Buhusi la Mie, 03/08/2016 - 11:42
 Proiect de hotărîre Nr: 74 / 2 August 2016 privind amplasarea ,,Bâlciului anual”  în zona  centrală o orașului Buhuși în perioada 10-15 septembrie 2016, precum şi stabilirea tarifelor ce se vor practica pentru ocuparea suprafeţelor de teren în acest scop

Proiect de hotărîre Nr: 74 / 2 August 2016 privind amplasarea ,,Bâlciului anual” în zona centrală o orașului Buhuși în perioada 10-15 septembrie 2016, precum şi stabilirea tarifelor ce se vor practica pentru ocuparea suprafeţelor de teren în acest scop

Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- raportul nr.27119/02.08.2016 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate, Serviciului Urbanism şi al Viceprimarului oraşului Buhuşi;
- expunerea de motive nr. 27120/02.08.2016 a Primarului oraşului Buhuşi;
- prevederile H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal - modificată şi completată;
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – modificată şi completată;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – modificată şi completată;
- Legea nr.195/2006- legea cadru privind descentralizarea ;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Buhuşi;
- prevederile art.9, art.10, art.27, art. 36 alin. 2 lit.b,c,d, alin.4 lit.c, alin.5, lit.a, alin.6, lit.a, alin.9, art. 45 şi art.115,alin.1,lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală– republicată şi modificată;

SE PROPUNE :

Art.1. Se aprobă amplasarea ,,Bâlciului anual” în perioada 10-15 septembrie 2016, în zona centrală, respectiv între străzile Mihai Viteazu, Zonă Piaţa de Sus, intersecţia dintre străzile Nicolae Bălcescu, Republicii şi Bradului şi pe platforma betonată din spatele Casei de Cultură, conform schiţei anexă - parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.2. Se aprobă tarifele ce se vor practica pentru ocuparea suprafeţelor de teren,de la data instalării,după cum urmează:
a) pentru suprafeţe de până la 10 m2 – suma de 8 lei/zi/m2;
b) pentru suprafeţele cuprinse între 11 m2 – 50 m2 - suma de 7 lei/zi/m2;
c) pentru suprafeţele de teren mai mari de 51 de m2 – suma de 6 lei/zi/m2.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi va stabili modul de încasare a sumelor datorate de către beneficiarii suprafeţelor de teren.
Art.4. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, orice prevederi contrare se abrogă.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Viceprimarului oraşului Buhuşi, Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi va fi afişată la sediul instituţiei.

INIŢIATOR,
PRIMARUL ORAŞULUI BUHUŞI,
VASILE ZAHARIA

Sursa
primariabuhusi.ro